Gå til hovedindhold

Visitationsudvalget småbørn

Specialpædagogisk indsats på 0-6 års området

På Handleguiden under Skemaer findes de forskellige indstillingskemaer.

Visitationsudvalget på 0-6 års området er et tværfagligt udvalg, der på baggrund af Dagtilbudsloven §4, stk. 2 varetager visitationen til en række tilbud for børn i alderen 0-6 år, som har behov for en særlig pædagogisk indsats i dagtilbud.

Visitationsudvalget visiterer både til støtte i almentilbud og til basisgrupper. Visitationsudvalget afholder visitationsmøde ca. 1 gang om måneden. Det er en forudsætning, at der sendes en indstilling med forældresamtykke til visitationsudvalget før behovet for en indsats omkring et barn, kan drøftes i visitationsudvalget.

Indstillinger sendes til mail: smaaboernsudvalg@greve.dk

Læs mere

  • Stedfortræder i PPR (formand)
  • Pædagogisk konsulent i Center for Dagtilbud & Skoler
  • Psykolog i PPR
  • Fagkoordinator for visitationsudvalget, PPR.

Visitationsudvalget træffer afgørelse om bevilling af særlig pædagogisk indsats på daginstitutionsområdet. Visitationsudvalget sikrer ligeledes klagevejledning, samt overblik og koordinering af midler til bevilling af særlige pædagogiske indsatser.

Visitationsudvalgets bevilger ikke indsatser alene på baggrund af en diagnose. På visitationsmøderne drøftes altid muligheder for at tilbyde den mindst indgribende indsats, der kan tilgodese barnets behov.

Basisgrupper - grupper for børn med særlige behov

Greve Kommune har tre basisgruppetilbud, som er placeret i dagtilbuddene Abels hus, Skattekisten og Holmebo. Fælles for de børn, som visiteres til en basisgruppe er, at de, på hver deres unikke måde, er for udfordrede til, at de kan indgå i en almindelig børnehavegruppe.

I basisgrupperne planlægges hverdagens gøremål og aktiviteter med et inkluderende perspektiv, som målrettes barnet og den aktuelle børnegruppe, både på stuen og i hele institutionen.

Om basisgrupperne

Ansøgning om plads i et basisgruppetilbud foregår gennem indstilling til visitationsudvalget på 0-6 års området. For at visiteres til en basisgruppe, skal barnet vurderes at have vidtgående vanskeligheder og behov, som ikke umiddelbart vurderes at kunne tilgodeses i daginstitutionens almene grupper.

Basisgruppen Dragerne er primært for børn med normal begavelse med udfordringer indenfor autismespektreret. Basisgruppen har plads til 6 børn. I basisgruppen arbejdes der pædagogisk med fast struktur, genkendelighed og visualisering samt der lægges stor vægt på arbejdet med barnets relations- og kommunikationskompetencer. Basisgruppen har tilknyttet et eksternt team fra PPR, bestående af en psykolog, fysioterapeut, talepædagog og specialpædagogisk konsulent.

På Løverne er der fast 6 børn i alderen 3-6 år og ansat 3 pædagoger på fuld tid. Der lægges stor vægt på arbejdet med sociale kompetencer og fællesskaber.
Børnene på Løvestuen har forskellige udfordringer eller diagnoser inden for autismespektret, ADHD eller lignende kontakt- og opmærksomhedsforstyrrelser.

Personalet på Løverne har et tæt samarbejde med det tværfaglige team i PPR bestående af fysioterapeut, tale-hørekonsulent, psykolog og specialpædagogisk konsulent. Sammen udarbejdes handleplaner for træning, øvelser og andre relevante tiltag, som kan understøtte det enkelte barns udvikling.

Basisgruppen Delfinerne er primært for børn med nedsat kognitiv funktionsevne/generelle indlæringsvanskeligheder. Nogle børn vil derudover have diagnoser som f.eks. autismespektrumsforstyrrelse, syndromer eller andre medfødte funktionsnedsættelser.

Der er som udgangspunkt 6 børn i gruppen, og ansat 4 pædagoger. Derudover er der tilknyttet et tværfagligt team fra PPR, bestående af fysioterapeut, tale-hørekonsulent, psykolog og specialpædagogisk konsulent.

Hvis du ønsker yderligere information om basisgrupperne, kan du kontakte den pædagogiske leder af institutionen, hvor basisgruppen er placeret.

Skattekisten: Charlotte Granhøj tlf. 43 97 97 97 eller på mail: chpe@greve.dk

Holmebo: Helle Holm, mail: holmebo@greve.dk

Abels Hus: Kim Ladefoged tlf. 43 69 07 19 eller på mail: klf@greve.dk

Sidst opdateret: 3. januar 2024