Gå til hovedindhold

Småbørnsudvalget

Specialpædagogisk indsats på 0-6 års området

 

På Handleguiden under Skemaer findes de forskellige indstillingskemaer.

Småbørnsudvalget er et tværfagligt udvalg, der på baggrund af Dagtilbudsloven §4, stk. 2 varetager visitationen til en række tilbud for børn i alderen 0-6 år, som har behov for en særlig pædagogisk indsats i dagtilbud. 

Småbørnsudvalget visiterer til basisgrupper, basispladser, sampraksisgruppe og personlig assistance. Småbørnsudvalget afholder udvalgsmøde 3 gange om året. Det er en forudsætning, at der sendes en indstilling med forældresamtykke til udvalget før behovet for en indsats omkring et barn, kan drøftes i udvalget. Det er ydermere en forudsætning at der med indstillingen bliver vedlagt 2 gange handleplaner (hjernen og hjertet) og opdateret relevante bilag.

Indstillinger sendes til mail: smaaboernsudvalg@greve.dk

Læs mere

  • Stedfortræder i PPR (formand)
  • Pædagogisk konsulent i Center for Dagtilbud & Skoler
  • Fagkoordinator for visitationsudvalget, PPR.

Småbørnsudvalget træffer afgørelse om bevilling af særlig pædagogisk indsats på daginstitutionsområdet. Småbørnsudvalget sikrer ligeledes klagevejledning, samt overblik og koordinering af midler til bevilling af særlige pædagogiske indsatser.

Småbørnsudvalget bevilger ikke indsatser alene på baggrund af en diagnose. På visitationsmøderne drøftes altid muligheder for at tilbyde den mindst indgribende indsats, der kan tilgodese barnets behov.

Basisgrupper - grupper for børn med særlige behov

Greve Kommune har tre basisgruppetilbud, som er placeret i dagtilbuddene Abels hus, Skattekisten og Holmebo. Fælles for de børn, som visiteres til en basisgruppe er, at de, på hver deres unikke måde, er for udfordrede til, at de kan indgå i en almindelig børnehavegruppe.

I basisgrupperne planlægges hverdagens gøremål og aktiviteter med et inkluderende perspektiv, som målrettes barnet og den aktuelle børnegruppe, både på stuen og i hele institutionen.

Om basisgrupper, basispladser og sampraksis-gruppen

Ansøgning om plads i et basisgruppetilbud foregår gennem indstilling til visitationsudvalget på 0-6 års området. For at visiteres til en basisgruppe, skal barnet vurderes at have vidtgående vanskeligheder og behov, som ikke umiddelbart vurderes at kunne tilgodeses i daginstitutionens almene grupper.

Basisgrupperne Dragerne og Blæksprutterne er primært for børn med normal begavelse med udfordringer indenfor autismespektreret. Basisgruppen har plads til 6 børn. I basisgruppen arbejdes der pædagogisk med fast struktur, genkendelighed og visualisering samt der lægges stor vægt på arbejdet med barnets relations- og kommunikationskompetencer. Basisgruppen har tilknyttet et eksternt team fra PPR, bestående af en psykolog, fysioterapeut, talepædagog og specialpædagogisk konsulent.

På Løverne er der fast 6 børn i alderen 3-6 år og ansat 3 pædagoger på fuld tid. Der lægges stor vægt på arbejdet med sociale kompetencer og fællesskaber.
Børnene på Løvestuen har forskellige udfordringer eller diagnoser inden for autismespektret, ADHD eller lignende kontakt- og opmærksomhedsforstyrrelser.

Personalet på Løverne har et tæt samarbejde med det tværfaglige team i PPR bestående af fysioterapeut, tale-hørekonsulent, psykolog og specialpædagogisk konsulent. Sammen udarbejdes handleplaner for træning, øvelser og andre relevante tiltag, som kan understøtte det enkelte barns udvikling.

Basisgruppen Delfinerne er primært for børn med nedsat kognitiv funktionsevne/generelle indlæringsvanskeligheder. Nogle børn vil derudover have diagnoser som f.eks. autismespektrumsforstyrrelse, syndromer eller andre medfødte funktionsnedsættelser.

Der er som udgangspunkt 6 børn i gruppen, og ansat 4 pædagoger. Derudover er der tilknyttet et tværfagligt team fra PPR, bestående af fysioterapeut, tale-hørekonsulent, psykolog og specialpædagogisk konsulent.

Tilbuddet

Tilbuddet er placeret i en børnehavegruppe i daginstitutionen Troldebo. En plads i en Sampraksis gruppe er et tilbud for børn i alderen 3-6 år, der kalder på en særlig specialpædagogiske indsats.

Der arbejdes i et tæt samarbejde med forældrene i de situationer hvor det giver mening, at der arbejdes med hele familiens trivsel og behov. Dette samarbejde er med den pædagogiske vejleder og psykolog, der tilbyder besøg i familien. Disse besøg er med henblik på at understøtte hele familiens trivsel og behov. Indsatsen spænder derfor vidt fra samtaler, struktur og til hjælp med at implementere socialpædagogiske metoder som f.eks. piktogrammer.

 

Målgruppe

Målgruppen er børn med følelsesmæssige udfordringer, samt børn der er særligt udfordret i at regulere sig selv. Dette er både i forhold til børn, der har fået en diagnose, børn der er ved at blive udredt samt børn uden diagnose.

 

Formålet

At skabe et inkluderende børnefællesskab og en struktur, der sikrer, at alle børn har forudsætningerne for at kunne indgå i og føle sig som en del af et børnefællesskab, samt skabe lærings- og udviklingsrum for alle børn i gruppen.

 

Ramme

Børnegruppe er på i alt 16 børn, hvor af der er 4 visiteret børn med specialpædagogiske behov. Der er tilknyttet 4 voksne, hvoraf de 3 er fast tilknyttet personale fra institutionen og den 4. er fast tilknyttet Pædagogisk Vejleder fra PPR.

 

Dagligdagen

Der er en høj grad af forudsigelighed på stuen, og dagen er opbygget med en tydelig struktur, fast rytme, rutiner og et forudsigeligt og struktureret voksenmiljø. Der kommunikeres både verbalt og visuelt med brug af piktogrammer og timetimer. Der arbejdes i små grupper om formiddagen med aktiviteter, der understøtter børnenes behov for udvikling. Dette kan f.eks. være rollelege, for at understøtte barnets legeudvikling samt arousalregulerende aktiviteter som kalder på højt og lavt energi niveau for at understøtte barnets arousal og selvregulering. I grupperne arbejdes der bl.a. også med at lære børnene at mærke sig selv følelsesmæssigt, aflæse de andre børns initiativer og at samarbejde.

 

Hvis du ønsker yderligere information om basisgrupperne, kan du kontakte den pædagogiske leder af institutionen, hvor basisgruppen er placeret.

Skattekisten: Dorthe Qwist Greve, mail: doqg@greve.dk

Holmebo: Helle Holm, mail: holmebo@greve.dk

Abels Hus: Kim Ladefoged, tlf. 43 69 07 19 eller på mail: klf@greve.dk 

Sampraksis-gruppen: Anne Christiansen, tlf. 24216329 eller på mail: anch@greve.dk 

Sidst opdateret: 14. juni 2024