Gå til hovedindhold

CVi - Det Centrale Visitationsudvalg skolebørn

Visitation til specialtilbud på skoleområdet

Indstillingskemaer og bilag

På Handleguiden under Skemaer findes de forskellige indstillingskemaer med tilhørende bilag.

Ved indstilling til Specialundervisningstilbud efter Folkeskoleloven § 20 stk. 2 - både nye indstillinger og revisitationer samt indstilling til dagbehandling med internt skoletilbud anvendes forskellige indstillingsskemaer.

Ved ansøgning om specialundervisning - efter Folkeskoleloven § 20 stk. 2 - bruges lærerteamets iagttagelser og beskrivelser af eleven som bilag, dette skema findes også under Skemaer.

For alle indstillinger gælder det, at det er vigtigt, at der er forældreunderskrifter på indstillingspapirerne.

Læs mere

I faktaboksen nedenfor finder du møderækken og visitationsproceduren.

Her kan du downloade materialet "Pædagogisk kontinuitet og sammenhæng mellem dagtilbud, skole og SFO".

Materialet er udarbejdet af en tværfaglig gruppe med bred repræsentation fra dagtilbud, skoler, pædagogiske konsulenter m.fl. Materialet beskriver alle børns overgange, både mellem dagpleje og dagtilbud og fra dagtilbud til SFO/skole. Formålet er at sikre den bedst mulige overgang mellem dagtilbud og SFO/skole for det enkelte barn, samt at understøtte barnets forsatte udvikling, trivsel og læring.

Pædagogisk kontinuitet maj 2021 

Udviklingsstøttende indsatser

Greve Kommune ønsker at styrke mulighederne for inklusion, så flere børn med særlige behov får en hverdag, der ligger tæt op ad den, som børn i almindelighed har. Det er afgørende, at alle børn trives og lærer.

Derfor arbejdes der med at understøtte børns udvikling i deres læringsmiljøer. Det er naturligvis vigtigt, at alle børns faglige og sociale udvikling følges, så deres behov tilgodeses. 

Nogle børn har behov for særlige udviklingsstøttende indsatser i deres klasse. Indimellem har nogle børn behov for at modtage deres skoletilbud i et af Greve Kommunes specialtilbud i en periode. Udgangspunktet er beskrivelsen af det enkelte barns behov. Der visiteres ikke til indsatser på baggrund af en diagnose.

For børn med særlige behov er det afgørende, at både lærere, pædagoger, PPR og forældre løbende følger en klasses og et barns udvikling tæt, så det sikres, at børnene trives og lærer. Her er den faglige vurdering af det enkelte barns behov afgørende, så de voksne har viden, kan bruge de specialpædagogiske redskaber eller andre udviklingsstøttende indsatser.

Greve Kommune ønsker at styrke mulighederne for inklusion, så flere børn med særlige behov får en hverdag, der ligger tæt op ad den, som børn i almindelighed har. Det er afgørende, at alle børn trives og lærer.

Derfor arbejdes der med at understøtte børns udvikling i deres læringsmiljøer. Det er naturligvis vigtigt, at alle børns faglige og sociale udvikling følges, så deres behov tilgodeses. 

Nogle børn har behov for særlige udviklingsstøttende indsatser i deres klasse. Indimellem har nogle børn behov for at modtage deres skoletilbud i et af Greve Kommunes specialtilbud i en periode. Udgangspunktet er beskrivelsen af det enkelte barns behov. Der visiteres ikke til indsatser på baggrund af en diagnose.

For børn med særlige behov er det afgørende, at både lærere, pædagoger, PPR og forældre løbende følger en klasses og et barns udvikling tæt, så det sikres, at børnene trives og lærer. Her er den faglige vurdering af det enkelte barns behov afgørende, så de voksne har viden, kan bruge de specialpædagogiske redskaber eller andre udviklingsstøttende indsatser.

Der kan være forskellige typer af udviklingsstøttende indsatser:

1) Specialpædagogisk rådgivning mv til fx forældre, lærere og pædagoger

2) Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af barnet.

3) Undervisning i folkeskolens fag og fagområder, der tilrettelægges under særlig hensyntagen til barnets indlæringsforudsætninger. 

4) Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder.

5) Personlig assistance, der kan hjælpe barnet til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen.

Det er skoleleder, der iværksætter indsatser for klasser, grupper af børn eller enkeltbørn på skolen i tæt samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Dette iværksættes efter Folkeskolelovens § 3, stk. 2 

Indimellem har nogle børn behov for at modtage deres skoletilbud i et af Greve Kommunes specialtilbud i en periode. Dette drøftes på møde med Det Centrale Visitationsudvalg (CVI).

Der lægges i drøftelsen vægt på barnets funktionsniveau og behov samt på, hvilke inkluderende indsatser i almenskolens læringsmiljø, der har været arbejdet med eller ses at kunne arbejdes med for at skabe trivsel og faglig udvikling for barnet. En diagnose giver ikke ret til specialpædagogisk bistand. Dette er præciseret i lovgivningen. Det er barnets behov, der er afgørende for beslutningen om den specialpædagogiske bistand.

Skolelederen fremsender indstillingsskema til drøftelse med Det Centrale Visitationsudvalg (CVI). Som grundlag for vurdering og afgørelse skal der foreligge en pædagogisk psykologisk vurdering, samt en skoleudtalelse. Hvis der foreligger børnepsykiatriske undersøgelser eller andre fagpersoners beskrivelser/udtalelser vedrørende barnets ressourcer, vanskeligheder og behov, vedlægges de som bilag.

Skoleleder drøfter barnets behov på møde med CVI og træffer afgørelse om, hvilket specialundervisningstilbud barnet tilbydes. Afgørelsen meddeles skriftligt til forældrene med kopi til skoleleder.

Iværksættelse af specialundervisning sker efter Folkeskolelovens 20 stk. 2 og Bekendtgørelse nr. 693 af 20.6.2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og på baggrund af indstilling fra skolelederen efter drøftelse med barnets forældre og indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Skoleleder indstiller efter aftale med forældrene til en pædagogisk psykologisk vurdering af PPR. PPR foretager efter aftale med forældrene en pædagogisk psykologisk vurdering og opstiller på baggrund heraf forslag til specialundervisningstilbud. 

Skolelederen, forældre og PPR drøfter mindst én gang om året om barnets specialundervisningstilbud skal fortsætte, ændres eller ophøre.

Revisitationen drøftes herefter i CVI med deltagelse af skoleleder fra både specialtilbud samt almenskolen. Afgørelsen meddeles skriftligt til forældrene.

Klage over afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen indgives til Det Centrale Visitationsudvalg, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Hundige Allé 11, 2670 Greve .

Opretholdes afgørelsen, videresendes klagen til Klagenævnet for Specialundervisning, Teglholmsgade 3 2450 København SV jævnfør §51 stk. 3 i LBK 665 af 20. juni 2014 (Folkeskoleloven).

Det Centrale Visitationsudvalg har 4 medlemmer:
  • Leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (formand)
  • Leder fra Familierådgivningen
  • Fagspecialist fra PPR
  • Souschef i Center for Dagtilbud og Skoler
Sidst opdateret: 10. juni 2024