Gå til hovedindhold

Dysleksi / ordblindhed

Få information om ordblindhed samt hvordan du handler i nedenstående.

Hvis du har en mistanke om ordblindhed hos en elev, er det den lokale dysleksiansvarlige og lokale PPR-medarbejdere, der foretager en tværfaglig drøftelse af, om eleven er i målgruppen for Ordblindetesten.

Definition: 
Ordblindhed, også kaldet dysleksi, er en specifik indlæringsvanskelighed, som har et neurobiologisk grundlag. Dysleksi består i vanskeligheder med at tilegne sig sikker og flydende ordafkodning, stavefærdighed og færdighed i at udnytte skriftens alfabetiske princip (lydprincip). Disse vanskeligheder skyldes typisk problemer med opfattelse og hukommelse for sproglyde, som normalt ikke kan forklares af andre kognitive vanskeligheder eller mangelfuld undervisning. Dysleksi kan føre til vanskeligheder med læseforståelse og til færre læseerfaringer, som kan begrænse tilegnelsen af ordforråd og baggrundsviden (Undervisningsministeriet).

Definitionen er en udelukkelsesdefinition, hvor læse- og stavevanskelighederne ikke kan forklares af andre kognitive vanskeligheder eller mangel på relevant undervisning.

Der er mange forskellige grader af dysleksi. Udover omfattende vanskeligheder med læsning, kan det ligeledes give store vanskeligheder med at stave og skrive. Der ses en vis arvelig faktor i udviklingen af ordblindhed og har ikke nogen sammenhæng til elevens intellektuelle kompetencer i øvrigt.

Det anslås, at mellem 5-7 % af befolkningen er ordblinde. Gennem intensiv læseundervisning kan ordblinde tilegne sig læsefærdighed. Tidlig systematisk læse- og sprogundervisning har vist sig effektiv. Den koordinerede indsats kan starte en positiv læseudvikling med lyst og gå-på-mod til elevens videre skole- og uddannelsesforløb.

Læs mere

Ordblindetestens målgruppe er elever, hvor der ikke er andre åbenlyse forklaringer på deres skriftsprogsvanskeligheder end ordblindhed. Eleven skal have specifikke vanskeligheder med det grundlæggende alfabetiske princip og udfordringer med omsætning af bogstav-lyd. Hvis eleven har andre kognitive vanskeligheder, som kan forklare læsevanskelighederne, skal eleven i første omgang ikke testes med Ordblindetesten. 

”Med mindre, at den enkelte elevs ADHD eller generelle indlæringsvanskeligheder kan forklare, at den konkrete elev ikke har kunnet tilegne sig skriftens basale lydprincip, så kan elevens vanskeligheder med skriftens basale lydprincip være tegn på ordblindhed”. Trine Nobelius, UVM.

Eleven skal desuden være relevant undervist. Relevant undervisning, vil sige, at der tidligere har været indsatser som har været målrettet udfordringerne.

Ordblindetesten kan tages Fra marts – juni i 3. kl., men for at få et mere klart og entydigt resultat, anbefales det, at testen først tages fra 4. klasse.

På skolerne afklares det om eleven er i målgruppen for Ordblindetesten gennem læsevejlederen/den dysleksiansvarlige, der indhenter testresultater, elevens historik vedr. faglige niveau og tidligere indsatser, familiær baggrund mv. Eleven skal være undervist svarende til sit Uni-login.

Denne viden drøftes på skolens minilog/ressourcemøde med deltagelse af lokal psykolog og talehørekonsulent.

På baggrund af drøftelsen konkluderes det om eleven er i målgruppen for Ordblindetesten.
Er eleven i målgruppen tages testen af den dysleksiansvarlige på skolen, og der udarbejdes en handleplan.

Er eleven ikke i målgruppen, har der været en mistanke og der udarbejdes en handleplan i samarbejde mellem læsevejleder og klasselærer.

Ordblindetesten er ikke målrettet specialskoleelever, andre test kan afdække eventuelle vanskelighed på dette område.

Eleven skal være i målgruppen for testen. Ordblindetesten kan kun be- eller afkræfte diagnosen Ordblind – den kan kun give en diagnose! Testen kan ikke udelukke andre grunde til læsevanskelighederne – det skal det tværfaglige samarbejde på skolen. Testen kan kun tages i månederne fra marts – juni, da det er i de måneder reference-tallene er udarbejdet. Eleverne bliver mål i forhold til et tilstræbt landsgennemsnit.

Testen er ikke et planlægningsværktøj.

Fra 3., 4. klasse og frem er der mulighed for at benytte Ordblindetesten fra ministeriet.

Vanskeligheder med læsning kan skyldes flere forskellige vanskeligheder og Ordblindetesten er derfor relevant at anvende på de elever, der ud fra en tværfaglig vurdering viser sig at være i målgruppen for Ordblindetesten. Eleven må ikke have andre åbenlyse årsager til deres skriftsproglige vanskeligheder.

Selve testen består af 4 elementer:

  • Et spørgeskema om læsefærdigheder
  • To del-test der undersøger eleverne færdigheder med at omsætte mellem bogstaver og lyd: ”Find stavemåden” og ” Find det, der lyder som et ord”
  • Et ordforrådstjek

NB! Husk forældreunderskrevet bemyndigelseserklæring. Testen gemmes elektronisk i 15 år.

Når eleven har taget testen fremkommer der en ordblindetestscore, hvor det afgøres om:

  • Eleven er ordblind = den røde zone.
  • Eleven har en usikker fonologisk kodning = den gule zone.
  • Eleven ikke er ordblind = den grønne zone.

Under alle omstændigheder bør der udarbejdes en handleplan, evt. med yderligere afdækning, da man har haft en mistanke om ordblindhed, da man tog testen.

Skolens testvejleder/læsevejleder udarbejder i samarbejde med elevens lærere og evt. forældre en handleplan for de elever, der får diagnosen Ordblindhed. Handleplanen har fokus på en individuel tilrettelagt målrettet indsats på skolen, som læsevejlederen almindeligvis står for i samarbejde med lærerteamet omkring eleven.

I Greve Kommune er der udnævnt en dysleksiansvarlig (ordblindeansvarlig) på alle skoler - typisk læsevejlederen. PPR bidrager til Ordblindetesten, tolkning, handleplan og indsats, når der er behov for dette.

En handleplan vil almindeligvis forholde sig til:

  • Elevens behov for indsats i forhold til brug af Læse- skriveteknologi, LST.
  • Indsats i forhold ti elevens læse- og staveudviklingstrin
  • Elevens deltagelsesmuligheder i øvrigt.

Se skabelon Handleplan for elever med dysleksi og aftale om indsatser.
I Greve Kommune har alle elever fået udleveret en iPad. Ordblinde elever bliver introduceret til oplæsnings- og skrivestøtte på Ipad’en; aktuelt benyttes Appwriter. Ordblinde elever får desuden adgang til Nota, der er et særligt videnscenter og bibliotek med materialer målrettet ordblinde bl.a. lydbøger mv. Der er desuden mulighed for støtte til folkeskolens afsluttende prøver.  

Skolerne kan sikre særlig støtte eller holdundervisning på skolen. Der kan endvidere visiteres til OrdblindeCenteret på Hedelyskolen.

Ordblindecenteret på Hedelyskolen er Greve Kommunes specialtilbud til ordblinde elever fra 4.–9. kl., som er stærkt præget af deres vanskeligheder med læsning og stavning.

Eleverne er tilknyttet en almen klasse og får derudover særlig støtte i forhold til deres skriftsproglige vanskeligheder, også på tværs af årgangene, af lærere med særlig viden og kompetencer omkring ordblindhed.

 

Greve Kommune følger børnenes læseudvikling med forskellige redskaber i løbet af deres skoleforløb.

I 0. klasse foretages sprogvurdering af elevernes sproglige forudsætninger i forhold til den begyndende læseudvikling. Herudover implementeres i den kommende tid Ordblinderisiko-testen, som er en helt ny test. Testen er bygget sådan op, at der sker en opfølgning igen i 1. klasse på de elever, der viser vanskeligheder i 0. klasse.

I 1. klasse tages en ordlæseprøve.

Alle skoler har forebyggende indsatser for elever i risiko for ordblindhed, fx læseløft. Der er desuden mulighed for inddragelse af PPR i forbindelse med understøttelse af de sproglige forudsætninger for læsning.  

I 2. og 3. klasse screenes der for risiko for ordblindhed med en særlig Nonords-test.

Sidst opdateret: 6. oktober 2022