Gå til hovedindhold

Mistanke om æresrelaterede konflikter og social kontrol 

En handleguide til ledere og medarbejdere [Godkendt April 2024]

Greve Kommune har udarbejdet et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol blandt børn, unge og deres familier.

Formålet med beredskabsplanen er at sikre et grundlæggende vidensniveau hos fagpersoner i Greve Kommune i forhold til forebyggelse, opsporing, tidlig indsats og håndtering af sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Herunder hvordan fagpersoner indenfor børne- og ungeområdet og voksenområdet skal handle ved bekymringstegn og mistanke. 

Beredskabsplanen består af begrebsforklaringer og beskrivelse af bekymringstegn hos børn, unge og voksne. Da lovgivningen og kommunens forpligtelser er forskellige på områderne, er konkrete handlingsanvisninger opdelt i børn og unge under 18 år og voksne over 18 år. 

Beredskabsplanen henvender sig til alle fagpersoner i Greve Kommune, der arbejder med børn, unge og voksne. Beredskabsplanen skal sikre en professionel tilgang og håndtering i situationer, hvor børn og unge bliver udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, eller ved bekymring og mistanke herom.

Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol er komplekse problemer problemstillinger, som kan være vanskelige at arbejde med. Formålet med denne beredskabsplan er at tydeliggøre arbejdsgange og handlemuligheder ved mistanke om æresrelaterede konflikt og negativ social kontrol. Beredskabsplanen er en handleguide der henvender sig til alle ledere og medarbejdere i Greve Kommune, der i deres arbejde med børn, unge og voksne kan opleve bekymring for æresrelaterede konflikt og negativ social kontrol.

Denne beredskabsplan dækker både børne - og ungeområdet og voksenområdet. Lovgivningen og kommunens forpligtelser er forskellige på disse to områder, hvorfor handleanvisninger er opdelt i børn og unge under 18 år og voksne over 18 år.

----------------------------------------------------------
Ved bekymring om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol må forældre IKKE kontaktes

Husk den skærpede underretningspligt – ved bekymring sendes en underretning til familierådgivningens visitation.

E-mail: boern@greve.dk
Telefon: 43 97 93 38

Det anbefales at ledere/medarbejdere altid konsulterer med en repræsentant fra beredskabsgruppen ved tvivlsspørgsmål om æresrelaterede konflikt og negativ social kontrol. Kontaktoplysninger på repræsentanterne fremgår af handleguide og Vores Greve.

Negativ social kontrol refererer til de processer, hvorved individer, grupper eller institutioner forsøger at begrænse eller regulere andre menneskers adfærd, holdninger eller identitet gennem sanktioner, pres eller trusler. Formålet er ofte at opretholde eller gendanne bestemte sociale normer, værdier eller forventninger inden for en gruppe eller et samfund. Denne form for social kontrol kan manifestere sig på forskellige måder, såsom psykologisk pres, fysisk vold, social udstødelse, mobning, chikane, eller trusler.

Negativ social kontrol kan forekomme i mange forskellige sammenhænge, herunder familier, religiøse samfund, arbejdspladser, skoler og bredere sociale netværk. Den er særligt fremtrædende i diskussioner om individets frihed til at træffe egne valg mod fællesskabets forventninger, især i forhold til spørgsmål om kønsroller, seksualitet, ægteskab, uddannelse og karrierevalg.

Negativ social kontrol handler om at familien eller samfundet forsøger at regulere individets adfærd for at sikre overensstemmelse med de gældende normer og værdier. De er komplekse fænomener, der ofte er dybt rodfæstede i traditionelle opfattelser af kønsroller og familiens autoritet og ære.

Det er vigtigt at skelne mellem positiv og negativ social kontrol. Positiv social kontrol søger at fremme social orden og integration gennem positive incitamenter, såsom ros, belønning og anerkendelse, mens negativ social kontrol fokuserer på at afholde folk fra bestemte adfærd ved hjælp af straf eller trusler om straf. Negativ social kontrol kan have dybtgående negative effekter på individers psykologiske velbefindende og frihed.

En æresrelaterede konflikt opstår, når nogen i familien eller netværket mener, at et familiemedlem har bragt skam over familien gennem adfærd der afviger fra familiens normer og værdier omkring ære. Dette kan dreje sig om mange forskellige ting, men det handler ofte om forhold, der berører familiens omdømme, såsom seksualitet, ægteskab, sociale relationer eller uddannelsesvalg. Typiske eksempler på situationer, der kan udløse æresrelaterede konflikter, inkluderer afvisning af et arrangeret ægteskab, indleder et forhold uden for ægteskab, eller lever på en måde, der strider imod familiens kulturelle eller religiøse overbevisninger.
Konsekvenserne af æresrelaterede konflikter kan være alvorlige og kan omfatte social isolation, psykologisk og fysisk vold, og i ekstreme tilfælde, drab for at "gendanne" familiens ære. Det er vigtigt at forstå, at begrebet "ære" i denne sammenhæng er kulturelt og socialt betinget og varierer fra samfund til samfund og mellem forskellige kulturelle grupper.
Bekæmpelse af æresrelaterede konflikter kræver en faglig tilgang, der tager højde for de kulturelle, sociale og individuelle aspekter, der spiller ind.

Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter påvirker typisk følgende målgrupper;

 1. Kvinder og piger: De er ofte mest udsatte for både negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, især i samfund eller miljøer, hvor der er strenge normer og forventninger til kønsroller. Disse konflikter kan dreje sig om seksualitet, ægteskabsvalg, uddannelse, beskæftigelse og social adfærd.

 2. Unge mænd og drenge: Selvom kvinder og piger er særligt udsatte, kan unge mænd og drenge også blive udsat for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, især når deres adfærd opfattes som en overtrædelse af familiens æreskodeks. Dette kan omfatte deres valg af partner, deres professionelle valg, eller deres generelle livsstil.

 3. LGBT+ personer, kan stå over for intens negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. Disse konflikter stammer ofte fra opfattelsen om, at deres kønsidentitet, seksuelle orientering eller adfærd er i strid med traditionelle normer og værdier.

 4. Etniske og religiøse minoriteter: Inden for visse etniske eller religiøse grupper kan der være stærke forventninger om at opretholde kulturelle eller religiøse traditioner, hvilket kan føre til negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter for dem, der afviger fra disse normer.

 5. Indvandrere og migrantfællesskaber: Individer inden for migrantfællesskaber kan opleve negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter som et middel til at bevare kulturel identitet og traditioner i et nyt land. Denne form for kontrol kan være særligt problematisk for yngre generationer, der måske søger at navigere mellem flere kulturelle identiteter.

 6. Personer i afhængighedsforhold: Dette kan inkludere personer, der er økonomisk, socialt eller på anden måde afhængige af andre, hvilket gør dem særligt sårbare over for at blive kontrolleret og manipuleret.

Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter kan have dybtgående og langvarige konsekvenser for de berørte individers mentale og fysiske velvære. Bekæmpelse af disse fænomener kræver en indsats på flere niveauer, herunder uddannelse, lovgivningsmæssige ændringer, og støtte til de berørte personer.

Greve Kommunes arbejde med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Barnets lov sætter rammerne for, hvordan Greve Kommune arbejder med at forebygge, opspore og reagere på mistrivsel blandt børn og unge. Greve Kommune arbejder med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol indenfor almenområdet, det specialiserede børne - og ungeområde og voksenområdet. På børne, unge – og voksenområdet arbejder fagpersoner med børn og unges deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Værdierne er præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Greve Kommune har etableret en beredskabsgruppe der består af repræsentanter fra Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Børn og Familier og Center for Job og Socialservice.

Beredskabsgruppen består af repræsentanter fra:

 • Sundhedsplejen
 • Familierådgivningen
 • Pædagogisk psykologisk rådgivning
 • Dagtilbud og skoler
 • Job- og Ungecentret

Beredskabsgruppen er fagpersoner med særlig viden om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i forhold til hvordan der kan opspores og handles, når der er mistanke om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Fagfolk på tværs af Greve Kommune kan kontakte beredskabsgruppen for råd og vejledning, når der er tvivlsspørgsmål.

Beredeskabsgruppen har det samlede overblik over eksterne rådgivningstilbud og kan henvise til professionelle. Beredskabsgruppen samles mindst en gang om året for at dele viden om konkrete erfaringer og opdatere hinanden, hvis der er nyt viden på området eller særlige lokale problemstillinger. Medlemmer af beredskabsgruppen og rådgivere i familierådgivningens visitation vil løbende opkvalificeres inden for f.eks. lovgivning, håndtering af sager, psykologiske perspektiver og interkulturelle samtaler om æresrelaterede konflikter, og får derved flere kompetencer til at løfte rollen som vidensperson.

Hvornår bør der handles

Det kan være svært for fagfolk at opdage hvornår et barn, en ung eller voksen bliver udsat for negativ social kontrol. Ligeledes kan det være svært for den enkelte medarbejder at vurdere om en æresrelaterede konflikt er grunden til mistrivsel. Derfor er det vigtigt, at både ledere og medarbejdere kan få konkret rådgivning og vejledning når de mistænker at et barn, en ung eller voksen er udsat for en æresrelaterede konflikt eller negativ social kontrol.

Problematikkerne kan vise sig i forskellige faglige sammenhænge som fx i klubben, ungdomsvejledningen, eller til en samtale i Job- eller Ungecenter, hvor sociale indskrænkninger kan forekomme.

 • Det kan som skolelærer fx. være en elev, der fortæller, at forældre eller andre familiemedlemmer har set beskeder mellem eleven og en klassekammerat af det modsatte køn og at eleven er truet med afstraffelse, hvis det sker igen.

 • Det kan som klubmedarbejder være en ung, der fortæller, at familien har fundet ud af, at han er homoseksuel og at han derfor frygter for sit liv eller for at blive sendt på genopdragelsesrejse.

 • Det kan som uddannelsesvejleder være en ung, der fortæller, at hun bliver overvåget af sin familie, hvor familien igennem app på hendes telefon holder øje med, hvor hun befinder sig hele tiden, og at hun skal være hjemme, når hun ikke er i skole.

 • Det kan for voksne f.eks. være på sprogskolen, hvor en kvindelig kursist fortæller, at hun ikke må deltage i sprogundervisningen.

----------------------------------------------------------
Ved bekymring om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol må forældre IKKE kontaktes

Husk den skærpede underretningspligt – ved bekymring sendes en underretning til familierådgivningens visitation.

E-mail: boern@greve.dk
Telefon: 43 97 93 38

Det anbefales at ledere/medarbejdere altid konsulterer med en repræsentant fra beredskabsgruppen ved tvivlsspørgsmål om æresrelaterede konflikt og negativ social kontrol. Kontaktoplysninger på repræsentanterne fremgår af handleguide og Vores Greve.

Børn og unge mødes af fagpersoner indenfor forskellige områder i fx daginstitutioner, skoler, fritidsordninger eller ungdomsvejledningen. Fagpersonernes observationer er vigtige for at vurdere, om der er tegn på mistrivsel hos barnet eller den unge. Opsporingen handler om at være opmærksom på tegn og reaktioner hos børn og unge udsat for negativ social kontrol eller som befinder sig i en æresrelaterede konflikt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at børn og unge ofte vil beskytte den nærmeste familie og netværk, og det kan derfor være svært for barnet eller den unge at sætte ord på problematikken.

Bekymringstegn kan være;

Opmærksomhedspunkter

Symptomer hos barnet/den ung

- Sociale restriktioner i forhold til f.eks. venskaber, klasseaktiviteter, lejrskole, fødselsdage

- Må ikke deltage i aktiviteter med det modsatte køn

- Styring og kontrol i forhold til konsekvent at følges af forældre, søskende eller anden familie til og fra skole/fritid

- Kontrol og overvågning via mobil, sociale medier

- Fysisk overvågning i forhold til færden i lokalområdet

- Dobbeltliv af hensyn til familien, hvor der er stor forskel på opførelse barnet/den unges adfærd i skole, ungdomsklub, eller fritidsaktiviteter og i familiens nærvær

- Genopdragelsesrejser og ufrivilligt udenlandsophold hvor barnet/den unge udtrykker nervøsitet(mistrivsel) enten forinden eller efter rejsen

- Familien rejser til hjemlandet over længere periode.

- Den unge er tidligere løbet hjemmefra

- Familie afskærer bestemte uddannelsesvalg

- Søskende som har været udsat for tvangsægteskab

- Der tales om forlovelse i hjemmet

- Frygt for at træffe selvstændige valg og isolation fra familie/netværk/nærmiljø

- Fysisk og psykisk vold

- Sanktioner, styring og kontrol af barnet den unges adfærd

- Overpræster og bruger næsten alt tid på skolearbejde

- Begynder at stjæle eller anden afvigende adfærd

- Begynder at dyrke overdreven sport

 - Generel mistrivsel

 - Ensomhedsfølelse

 - Træt og svært ved at sove

 - Koncentrationsproblemer

 - Psykosomatiske symptomer som     ondt i hovedet, maven eller andre     dele af kroppen

 - Samvittighedskvaler

 - Depression og/eller angstanfald

 - Opgivende og umotiveret

 - Relationelle problemer

 - Forsøg på selvmord eller anden       selvskadende adfærd

 - Skyld- og skamfølelser

 - Ændring i påklædning

 - Mistroisk

 - Skjuler oplevelser, aktiviteter og       følelser

 - Aggressiv og udfarende

 - Rastløs

 - Ligeglad

 - Virker bange, angst eller                   indelukket

 - Bekymret

 

Når en fagperson tæt på barnet oplever bekymringstegn, der kan være udtryk for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, skal fagpersonen tale med barnet om bekymringstegnene, for at blive klogere på, om de kan skyldes æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Herefter skal fagpersonen kontakte en leder og drøfte bekymringen.

Det er vigtigt at være opmærksom på sikkerhedsperspektivet, når fagpersoner har mistanke om, at et barn eller en ung bliver udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Trusselsniveauet kan øges, når nærmeste familie eller netværket bliver involveret eller får viden om at barnet eller den unge taler med fagpersoner om udfordringer i hjemmet.

Hvis der på baggrund af ovenstående handlinger fortsat er mistanke om æresrelaterede konflikt, skal fagpersonen sende en underretning til Familierådgivningen. Det er vigtigt, at forældrene ikke inddrages i mistanken eller orienteres om underretningen, da det kan øge trusselsniveauet for barnet eller den unge.

Herefter er det Familierådgivningens ansvar jf. Barnets lov at lave en screening og risikovurdering af trusselsniveauet mod barnet eller den unge og handle derefter. Det er dermed også Familierådgivningens ansvar at inddrage forældrene, hvis dette vurderes at være relevant.

----------------------------------------------------------
Ved bekymring om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol må forældre IKKE kontaktes

Husk den skærpede underretningspligt – ved bekymring sendes en underretning til familierådgivningens visitation.

E-mail: boern@greve.dk
Telefon: 43 97 93 38

Det anbefales at ledere/medarbejdere altid konsulterer med en repræsentant fra beredskabsgruppen ved tvivlsspørgsmål om æresrelaterede konflikt og negativ social kontrol. Kontaktoplysninger på repræsentanterne fremgår af handleguide og Vores Greve.

Fagpersoner kan f.eks. møde unge og voksne, udsat for æresrelaterede konflikt, ved arbejds- eller uddannelsesrettede samtaler i Jobcentret. Myndighedspersonernes observationer er vigtige for at vurdere om der er tegn på mistrivsel. Opsporingen handler om at være opmærksom på tegn og reaktioner hos unge og voksne der udsættes for negativ social kontrol eller befinder sig i en æresrelaterede konflikt.

Eksempler på bekymringstegn;
Symptomer og signaler særlige for voksne over 18 år

Job og uddannelse

Familierelationer

 - Ægtefælle/familien vil bestemme niveau af deltagelse
på arbejdsmarkedet, i uddannelse eller på sprogskole

 - Begrænsninger i uddannelsesvalg

 - Stort ansvar og mange forpligtelser i hjemmet

 - Få eller ingen venner/veninder

 - Meget fravær fra sprogskole, aktiveringsindsats, praktik og lign.

 - Svær at motivere til aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet/ arbejdsmarkedsrettede aktiviteter

 - Kommer for sent eller overholder ikke aftaler

 - Familien skal rejse til hjemlandet over en længere periode

 - Vedkommende har været på krisecenter eller henvendt sig angående muligheden herfor

 - Andre i familien fx børn eller søskende har været udsat for pres fx til ægteskab

 - Må ikke deltage i aktiviteter med det modsatte køn

 - Familien/ægtefællen overvåger og kontrollerer adfærd og sociale aktiviteter

 - Familien/ægtefælle tjekker mobil og sociale medier fx Facebook

 - Der har tidligere været vold eller trusler om vold i familien

 

Psykiske og fysiske symptomer

Adfærdsændringer

 - Generel mistrivsel

 - Ensom

 - Træt

 - Svært ved at sove

 - Koncentrationsproblemer

 - Psykosomatiske symptomer som ondt i hovedet, maven eller andre dele af kroppen

 - Samvittighedskvaler

 - Depression og/eller angstanfald

 - Opgivende og umotiveret

 - Relationelle problemer

 - Forsøg på selvmord eller anden selvskadende adfærd

 - Skyld- og skamfølelser

 - Overpræster

 - Begynder at stjæle eller anden afvigende adfærd

 - Begynder at dyrke overdreven sport

 

 - Ændring i påklædning

 - Skjuler oplevelser, aktiviteter og følelser

 - Mistroisk

 - Aggressiv og udfarende

 - Rastløs

 - Ligeglad

 - Virker bange, angst eller indelukket

 - Bekymret

Når en myndighedsperson oplever bekymringstegn, der kan være udtryk for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, skal myndighedspersonen tale med den unge eller voksne om bekymringstegnene for at blive klogere på, om det skyldes æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Herefter skal myndighedspersonen kontakte en leder og drøfte bekymringen.

Myndighedsrådgiver skal ringe til kommunens beredskabsgruppe, en sikkerhedskonsulent, RED rådgivning, VISO for vejledning.

Vær særlig opmærksom på at kontakte familierådgivningen, hvis borgeren har børn.

Download Action card som PDF (Hvad bekymrer dig?)

Kontakt

Når fagpersoner har mistanke om at en borger under 18 år bliver udsat for en æresrelaterede konflikt eller negativ social kontrol kan følgende afdelinger kontaktes:


Familierådgivningens visitation

Ved bekymring sendes en underretning til familierådgivningens visitation

E-mail: boern@greve.dk
Telefon: 43 97 93 38


Den social døgnvagt

Ved akutte situationer kan den sociale døgnvagt kontaktes uden for visitationens åbningstid. Hverdage fra 15.30-08.00 og døgnvagt i weekender og på helligdage.

Telefon: 114


Politiet

Hvis borgeren vurderes at være i akut fare, herunder i akut fare for at blive sendt ud af landet, skal politiet straks kontaktes på tlf. nr. 112. Ved anmeldelsen gøres der opmærksom på, at der er tale om en æresrelaterede sag.

Politiet

Ved behov for faglig sparring og/eller vejledning af ikke akut karakter, kan der sendes en mail med kontaktoplysninger på medarbejderen samt hvad sagen drejer sig om til politiets nøglepersoner i Det Specialiseret Team på mail MVSJ-specialiseretteam@politi.dk

Sikkerhedskonsulenterne yder rådgivning for fagpersoner og borgere i konkrete sager om æresrelaterede konflikter og genopdragelsesrejser. Fagpersoner kan altid kontakte sikkerhedskonsulenterne ved tvivlsspørgsmål og få sparring i konkrete sager. Nationalcenter mod æresrelaterede konflikter- MÆRK koordinerer den samlede nationale indsats mod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. MÆRK tilbyder blandt andet opkvalificering for fagpersoner og temadage. Læs mere om MÆRK her: Rådgivningstilbud Rådgivningstilbud (nc-maerk.dk)


RED Rådgivning
tilbyder rådgivning, konfliktmægling, psykologhjælp mv. til de unge, herunder en (anonym) hotline samt professionel sparring og konsulentbistand til fagfolk, der arbejder med etniske minoritetsunge, som er udsat for pres, kontrol eller tvang fra familien.

Kontaktoplysninger: tlf. 70 27 76 86 (hele døgnet)

Læs mere om rådgivningstilbud på denne hjemmeside: For hjælp som ung - RED Center (red- center.dk)


RED Safehouse
 (Rehabiliteringscenter for etniske unge i Danmark) giver længerevarende ophold, beskyttelse og behandling til enlige unge og par uden børn, der er truet af tvangsægteskaber og/ eller æresrelaterede vold. Centret driver sikre og skjulte opholdssteder for unge på flugt. Kontaktoplysninger: tlf. 45 11 78 00 (hele døgnet)

Læs mere om tilbuddet på denne hjemmeside: Hvad tilbyder vi - RED Center (red-center.dk)

Af Barnets Lov fremgår § 15, stk. 3 at kommunen er forpligtet til at udarbejde en beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

§18 stk. 3: Viser vurderingen efter stk. 1, at der kan være tale om æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol, har kommunalbestyrelsen pligt til at foretage en risikovurdering, inden barnets eller den unges forældre og netværk inddrages i sagen.

§137 stk. 2: Til brug for en vurdering af en underretning efter §§ 132, 133 og 135 jf. stk.1, kan der afholdes en samtale med barnet eller den unge. Samtalen kan finde sted uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og uden dennes tilstedeværelse, når hensynet til barnets eller den unges bedste taler herfor, herunder når der er bekymring for, at barnet eller den unge kan være udsat eller i risiko for negativ social kontrol eller en æresrelaterede konflikt.

§113: Kommunalbestyrelsen skal med samtykke fra den unge tilbyde indsatser efter §§114-16 i alderen fra 18-22 år, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, herunder på grund af negativ social kontrol eller en æresrelaterede konflikt.

Samtidig er over 18 års-området også reguleret i Lov om Socialservice § 12a, som angiver, at kommunen er forpligtet til at tilbyde rådgivning til personer over 18 år, der henvender sig pga. negativ social kontrol eller en æresrelaterede konflikt. Den respektive myndighedsrådgiver, er dermed ansvarlig for at overholde rådgivningspligten og iværksætte arbejdet med en handleplan, hvis det skønnes nødvendigt.

Beredskabsplanen for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol - Download i PDF format
Sidst opdateret: 1. april 2024