Gå til hovedindhold

Særlige undervisningstilbud

Her kan du læse mere om Greve Kommunes udviklingsstøttende indsatser og specialundervisningstilbud

Læs mere

Greve Kommune ønsker at styrke mulighederne for inklusion, så flere børn med særlige behov får en hverdag, der ligger tæt op ad den, som børn i almindelighed har. Det er afgørende, at alle børn trives og lærer.

Derfor arbejdes der med at understøtte børns udvikling i deres læringsmiljøer. Det er naturligvis vigtigt, at alle børns faglige og sociale udvikling følges, så deres behov tilgodeses. 

Nogle børn har behov for særlige udviklingsstøttende indsatser i deres klasse. Indimellem har nogle børn behov for at modtage deres skoletilbud i et af Greve Kommunes specialtilbud i en periode. Udgangspunktet er beskrivelsen af det enkelte barns behov. Der visiteres ikke til indsatser på baggrund af en diagnose.

For børn med særlige behov er det afgørende, at både lærere, pædagoger, PPR og forældre løbende følger en klasses og et barns udvikling tæt, så det sikres, at børnene trives og lærer. Her er den faglige vurdering af det enkelte barns behov afgørende, så de voksne har viden, kan bruge de specialpædagogiske redskaber eller andre udviklingsstøttende indsatser.

Der kan være forskellige typer af udviklingsstøttende indsatser:

1) Specialpædagogisk rådgivning mv. til fx forældre, lærere og pædagoger

2) Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af barnet.

3) Undervisning i folkeskolens fag og fagområder, der tilrettelægges under særlig hensyntagen til barnets indlæringsforudsætninger. 

4) Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder.

5) Personlig assistance, der kan hjælpe barnet til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen.

Det er skoleleder, der iværksætter indsatser for klasser, grupper af børn eller enkeltbørn på skolen i tæt samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Dette iværksættes efter Folkeskolelovens § 3, stk. 2 

Indimellem har nogle børn behov for at modtage deres skoletilbud i et af Greve Kommunes specialtilbud i en periode. Dette drøftes på møde med Det Centrale Visitationsudvalg (CVI).

Der lægges i drøftelsen vægt på barnets funktionsniveau og behov samt på, hvilke inkluderende indsatser i almenskolens læringsmiljø, der har været arbejdet med eller ses at kunne arbejdes med for at skabe trivsel og faglig udvikling for barnet. En diagnose giver ikke ret til specialpædagogisk bistand. Dette er præciseret i lovgivningen. Det er barnets behov, der er afgørende for beslutningen om den specialpædagogiske bistand.

Skolelederen fremsender indstillingsskema til drøftelse med CVI. Som grundlag for vurdering og afgørelse skal der foreligge en pædagogisk psykologisk vurdering, samt en skoleudtalelse. Hvis der foreligger børnepsykiatriske undersøgelser eller andre fagpersoners beskrivelser/udtalelser vedrørende barnets ressourcer, vanskeligheder og behov, vedlægges de som bilag.

Skoleleder drøfter barnets behov på møde med CVI og træffer afgørelse om, hvilket specialundervisningstilbud barnet tilbydes. Afgørelsen meddeles skriftligt til forældrene med kopi til skoleleder.

Iværksættelse af specialundervisning sker efter Folkeskolelovens 20 stk. 2 og Bekendtgørelse nr. 693 af 20.6.2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og på baggrund af indstilling fra skolelederen efter drøftelse med barnets forældre og indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Skoleleder indstiller efter aftale med forældrene til en pædagogisk psykologisk vurdering af PPR. PPR foretager efter aftale med forældrene en pædagogisk psykologisk vurdering og opstiller på baggrund heraf forslag til specialundervisningstilbud. 

Skolelederen, forældre og PPR drøfter mindst én gang om året om barnets specialundervisningstilbud skal fortsætte, ændres eller ophøre.

Revisitationen drøftes herefter i CVI med deltagelse af skoleleder fra både specialtilbud samt almenskolen. Afgørelsen meddeles skriftligt til forældrene.

Klage over afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen indgives til Det Centrale Visitationsudvalg, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Hundige Allé 11, 2670 Greve .

Opretholdes afgørelsen, videresendes klagen til Klagenævnet for Specialundervisning, Teglholmsgade 3 2450 København SV jævnfør §51 stk. 3 i LBK 665 af 20. juni 2014 (Folkeskoleloven).Greve Kommunes særlige undervisningstilbud

Bugtskolen

Bugtskolen er en specialskole med SFO og Klub under Greve kommune.

Bugtskolen er en del af Center for Børn & Familier i Greve Kommune. Bugtskolen har elever fra 0.-10. klassetrin, der alle modtager vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2. Bugtskolen arbejder gennem en helhedspræget og tværfaglig indsats på at udvikle børnenes faglige kompetencer og selvhjulpenhed, så de på sigt kan begå sig og klare sig så godt som muligt i deres kommende voksentilværelse. Derfor tilbyder skolen også udvidet fysioterapi i og uden for undervisningen.

Målgruppen er børn med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og hvor der ses betydelig forsinket udvikling. Der kan ses omfattende motoriske vanskeligheder og kommunikationsvanskeligheder.

Barnet har behov for at lære kompenserende strategier for deres vanskeligheder – f.eks. kan indlæring af en bestemt rute til og fra skole indlæres ved konkret at gå den sammen med nogen mange gange.
Læring for denne målgruppe sker bedst gennem en målrettet og struktureret undervisning, der baserer sig på genkendelighed, gentagelser og konkrete tilgange til undervisning og læring. Disse unge understøttes af brug af billeder, idet visualisering kan være med til at støtte hukommelsen og fastholde opmærksomheden.
IT-hjælpemidler er en kæmpe støtte til disse unge mennesker, hvor der i dag er mange hjælpemidler både på computer, tablets og smartphones. Derfor bør IT være et centralt fokusområde for undervisningen.

Målgruppen er præget at komplekse vanskeligheder indenfor autismespektret, der i betydelig grad præger barnets vilkår og hverdag.

Generelt har barnet ofte en nedsat evne til socialt samspil og deres adfærd bærer præg af at gentage den samme adfærd adskillige gange. Med diagnosen autisme hører ofte tilgrænsende lidelser, som kommer til udtryk i: let afledelighed, nedsat impulsstyring, uforudsigelighed i adfærden og tvangshandlinger. Ligeledes kan barnet være følsom over for støj, lys, lugt, skift i miljøet og til krav.
Følelsesmæssigt er barnet ofte ikke aldersvarende og svinger derfor i sit stemningsleje.
Barnet har behov for ekstra tid til at omstille sig og kan være længe om at blive tryg ved nye situationer, krav og voksne.

Målgruppen er præget af flere og komplekse funktionsnedsættelser og børnene kan i udtalt grad have kommunikationsvanskeligheder eller være uden ekspressivt sprog. Børnene er meget forsinket i deres udvikling og ofte er der komplikationer så som cerebral parese (spastisk lammelse), epilepsi m.m.

Børnene har behov for særlig støtte og omsorg men også udfordringer. Det er vigtigt at disse børn mødes af voksne, der er i stand til at give den særlige støtte og omsorg samt udfordringer på en afstemt og passende måde. Det er ligeledes vigtigt, at de voksne omkring dem kender og kan formidle barnets måde at kommunikere på. Barnet har særligt behov for sansestimulering, fysioterapi, bevægelse og oplevelse af fællesskab med andre.
IT hjælpemidler til alternative kommunikationsformer f.eks. talemaskiner kan for disse børn være helt afgørende i forhold til at understøtte de unges udvikling og samspil med andre.

Undervisningen tilrettelægges ud fra individuelle, overordnede mål i forhold til udvikling af centrale områder bl.a. i forhold til kommunikation og sociale og personlige færdigheder og kompetencer.
Der skal være et helt særligt fokus på, at de pårørende inddrages, således at der skabes bro mellem undervisningstilbud og fritid/bosted.

Visitation sker i Det Centrale Visitationsudvalg (CVi).

Co teaching-klasserne

Co-teachingklasse-tilbuddet er et specialtilbud, hvor børnene er en del af den almindelige klasse.

Børnene har alle et meget omfattende behov for struktur, guidning, pauser og specialpædagogiske redskaber, der meget tydeligt ligger ud over en almindelig klasse med individuel støtte. Børnene har behov for en hverdag, hvor hele dagen er tilrettelagt efter specialpædagogiske principper, og hvor personalet har specialpædagogiske kompetencer. Børnene kan være præget af autisme, kommunikationsvanskeligheder eller andre vanskeligheder. Der er et øget forældresamarbejde.

Specialtilbuddet er udviklet med inspiration fra internationale erfaringer med NEST-klasser.

Der er et tæt samarbejde med PPR.

Visitation sker på møde med Det Centrale Visitationsudvalg.

Hedelyklasserne

Specialafdelingen Hedelyklasserne på Hedelyskolen er Greve Kommunes specialtilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder fra 0.-10. Hedelyklasserne består pr. 1. august 2022 af 66 elever fordelt i 6 klasser. Klassestørrelsen varierer mellem 9-12 elever. Eleverne bliver løbende visiteret til tilbuddet via det centrale visitationsudvalg, CVI. Elevernes indlæringsvanskeligheder er af en sådan art og omfang, at vanskelighederne ikke kan tilgodeses i distriktsskolerne. Med de generelle indlæringsvanskeligheder kendetegner det også eleverne i Hedelyklasserne, at deres samlede kognitive funktionsniveau er lavere end gennemsnittet for den respektive aldersgruppe.

Al undervisning i Hedelyklasserne tager sit afsæt i Fælles Mål for Folkeskolen og er organiseret under hensyntagen til den enkelte elevs behov samt faglige standpunkt. Vi følger folkeskoleloven og fagrækken, som både rummer fagfaglige og praktiskmusiske fag. Vi gennemfører nationale test for de elever, der kan indgå i testsituationen.

Eleverne i Hedelyklasserne har behov for en hverdag med en tydelig, fast og genkendelig struktur i et mindre klassemiljø, hvor undervisningen i alle fag er særligt tilrettelagt, og der anvendes forskellige pædagogiske tilgange og læringsstile for at opnå en faglig progression og udvikling hos den enkelte. Undervisningen er derfor særligt tilrettelagt, så der tages udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og faglige niveau inden for den ramme, som fællesskabet i klassen med de øvrige elever rummer. Vi sikrer derigennem, at alle elever får mulighed for det størst mulige læringsudbytte. Vi arbejder med elevplaner for den enkelte elev, der tager udgangspunkt i elevens kognitive ressourcer og udviklingspotentialer.

I Hedelyklasserne arbejder vi med afsæt i et relations- og ressourceorienteret blik på eleverne. Vi har fokus på det, eleverne allerede kan og lykkes med, for der igennem at kunne skabe videre udvikling og læring. Vi arbejder bl.a. med stilladsering, en tydelig og fast struktur samt visuelt understøttende materialer. Vi tager udgangspunkt i en systemisk tilgang og tænkning i forhold til den enkelte elev, hvor vi er optaget af at se hele billedet omkring eleven og klassen. Vi arbejder med en stor opmærksomhed på relationen til den enkelte elev, heri med sproget som virkelighedsskabende faktor. Dette gør vi bl.a. gennem DUÅ “De Utrolige År”, hvor vi arbejder med at styrke det positive samspil og fremme elevernes sociale kompetencer samt evner til læring og selvregulering. Vores elever opleves tit at møde deres verden med et negativt selvbillede. Derfor arbejder vi bevidst med at styrke de positive fortællinger i eleven selv samt omkring eleven. Gennem denne narrative tilgang er vi med til at styrke de gode fortællinger omkring Hedelyklassernes elever. Bl.a. herigennem styrkes deres selvværd, selvtillid og mod på læring og livet.

Udviklingen har i de seneste år været, at der hos flere af eleverne ses sekundære udfordringer, f.eks. syndromer, epilepsi, fysisk handicap, til tider mangelfulde sociale kompetencer og øvrige diagnoser som ADHD, autisme og socio-emotionelle udfordringer. Flere af eleverne har komplekse og/eller sideordnede diagnoser. Begge dele er med til at præge deres skolegang og er betydningsbærende for den faglige tilgang, personalegruppen har til den enkelte. Denne udvikling gør også, at vi som skole og personale kontinuerligt opkvalificerer og tilpasser tilbuddet i forhold til børnenes samtidige udvikling i samfundet.

Forældresamarbejdet i Hedelyklasserne er tæt og prioriteres højt. Hvis vi skal lykkes med at sikre eleverne det bedste afsæt for læring og trivsel, kræver det, at alle aktører omkring den enkelte elev understøtter indsatserne bedst muligt. Vi ønsker derfor et meget tæt samarbejde med forældrene, hvor vi ser hinanden som naturlige sparringspartnere i arbejdet med at skabe de bedste rammer, sætte mål og evaluere på indsatser mm. Forældresamarbejdet tager afsæt i et værdigrundlag, som bygger på respekt og anerkendelse af forskellige perspektiver og oplevelser, herunder forældrenes dybe kendskab til eget barn, samt det pædagogiske personales professionelle tilgang.

I Hedelyklasserne ser vi det som vores vigtigste mål, at eleverne i et lille og trygt skolemiljø lærer at udvikle sociale kompetencer og relationer, samt at de fagligt bliver så dygtige, som de kan. Således at eleverne efter endt skolegang har det bedste udgangspunkt for at starte et positivt og velfungerende ungdomsliv samt uddannelsesforløb.

Personalegruppen i Hedelyklasserne består af 11 lærere, 2 pædagoger, 1 specialpædagogisk undervisnings-assistent samt 1 praktisk medhjælper, der alle har erfaring og kompetencer inden for special-pædagogik og specialundervisning. Der er indgået samarbejdsaftaler med Hedelyskolens SFO, hvor personale fra skoledagen i Hedelyklasserne følger med over, så der sikres en tryg skolefritidsordning for eleverne. I SFO’en er der oprettet et skærmet tilbud, ”Uglerne”, for de af Hedelyklasse-eleverne, der behøver mere støtte og guidning, end der er mulighed for i den almene SFO. Eleverne integreres i almen SFO i det omfang, det giver mening.

Hedelyklasserne samarbejder ligeledes med Basen på Klub Brogården.

Til specialtilbuddet er der endvidere tilknyttet en afdelingsleder samt et fagteam fra PPR bestående af skolepsykolog, fysioterapeut og tale-/hørekonsulent. Desuden er der en kurator/UU-vejleder tilknyttet, som tæt følger elevernes udvikling og gennem samtaler og samarbejde med personalet hjælper hver enkelt elev på vej mod det det bedst mulige uddannelsesvalg og voksenliv. Kuratoren følger eleven videre ud i uddannelsesforløbet efter skolen.

Kirkemosegård

Kirkemosegård er et specialtilbud til børn og unge i 0.–10. klasse præget af omfattende sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Der kan i de fleste tilfælde være tale om børn med tilknytningsforstyrrelser og børn med forstyrrelser i personlighedsudviklingen.

Børnene og de unge ses ofte at have vanskeligheder med at indgå i tætte relationer med forpligtende kontakter til såvel voksne som børn. Oftest er de præget af vanskelige skoleforløb og kan have faglige vanskeligheder.
For nogle af børnene og de unge kan beskrivelsen af deres omfattende sociale og følelsesmæssige vanskeligheder også ses i kombination med andre vanskeligheder, herunder autisme og angstlidelser.

Den enkelte gruppesammensætning tilrettelægges med stor omhyggelighed med udgangspunkt i det enkelte barns/unges behov.
Specialtilbuddet Kirkemosegård har fokus på at sikre et skoletilbud, der giver børn og unge det bedste afsæt for at få en uddannelse og et godt voksenliv. Der er derfor en meget tydelig målsætning om at skabe faglig udvikling med individuelt tilrettelagt undervisning og med udgangspunkt i målsætningerne i skolereformen.

Der er løbende en meget tæt opmærksomhed på mulighederne for at børnene/de unge kan profitere af et tilbud i almenskolen efter en periode på Kirkemosegård ligesom der lægges meget stor vægt på at de unge understøttes i betydelig grad i overgangen til en ungdomsuddannelse og hvor flest mulige gennemfører en afgangsprøve.
Der er derfor stor opmærksomhed på udviklingen af såvel faglige som sociale kompetencer.

I tilbuddet udgør skoledagen en sammenhængende helhed, hvor lærere og pædagoger møder børnene/de unge med en ensartet anerkendende pædagogisk holdning.
Det pædagogiske miljø er karakteriseret ved kontinuitet, overskuelighed og forudsigelighed, da børnenes/de unges usikkerhed, sårbarhed og vanskeligheder med opmærksomhed og koncentration gør, at de har behov for at blive understøttet gennem tydelig struktur, samt udvikle trygge relationer til pædagoger og lærere.

Det er et centralt fokus, at skoletilbuddet vægter undervisning og faglig udvikling højt. Undervisningen gennem hele dagen er et vigtigt struktureret element i børnenes/ de unges hverdag. Samtidig arbejdes med den sociale udvikling og udvikling af sociale spilleregler. En vigtig præmis for undervisningen er en gensidig forpligtende relation mellem barn og voksen.
Der arbejdes med individuelle undervisningsplaner og en udstrakt og anderledes undervisningsdifferentiering, der også kan være meget konkret og praksisorienteret.

Handleplaner med mål, tiltag og evaluering understøtter en sammenhængende indsats og tager udgangspunkt i et helhedssyn på barnets sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige vanskeligheder, samt hele livssituation.

Såvel skole som fritid og familie medtænkes i planerne som udarbejdes i samarbejde med psykolog og andre PPR-medarbejdere og i videst muligt omfang med barnet/den unge selv og forældrene.

Visitation sker ved møde i Det Centrale Visitationsudvalg (CVi).

Ordblindecenteret på Hedelyskolen

Ordblindecenteret er et skoletilbud på 4.-9. klassetrin for børn præget af ordblindhed eller andre omfattende og komplekse læsevanskeligheder. Ordblindecenteret har helt særlige kompetencer, viden og erfaring på dette område. Undervisningen tilrettelægges inden for rammerne af den almindelige undervisning.

Ordblindecenteret tager udgangspunkt i, at børn præget af ordblindhed eller lignende vanskeligheder har gavn af at være en del af et almindeligt klassefællesskab og undervisning - og samtidig få særlig undervisning samt lære at bruge IT-kompenserende redskaber og særligt udviklede programmer. Børnenes særlige behov medtænkes derfor i alle fag.

Ordblindecenteret fokuserer målrettet på læseindlæringen, udvikling af læsestrategier og at anvende IT-kompenserende redskaber. Samtidig lægges der vægt på at bruge de kompenserende redskaber, så børnene også kan have fokus på andre fag.
Børnene er således en del af en almindelig klasse, men modtager særlig undervisning ved holddannelse og bruger IT-kompenserende redskaber både i og udenfor klassen.

Ordblindecenteret har stor opmærksomhed på, at børnene får det bedst mulige afsæt til deres ungdomsuddannelse. Både i forhold til deres faglige udvikling i læsning og andre fag og i forhold til at anvende de IT-kompenserende redskaber, som kan hjælpe dem i hverdagen og i deres videre vej i uddannelsessystemet.
Udover speciallærere er der tilknyttet psykolog, tale-høre konsulent og specialpædagogisk konsulent fra PPR.

Ordblindecenteret har to primære formål:

  • At lære børnene at læse så godt, som de har mulighed og forudsætninger for.
  • At lære børnene alle de ting andre børn lærer uden, at de behøver at læse sig til den viden.

Derfor får børnene f.eks. særlig undervisning i hold, adgang til særlige IT-programmer, computer, særlig bog-database, ”læser” lydbøger og bruger diktafoner, så de kan indtale deres skriftlige opgaver i stedet for at skrive dem. Desuden får de hjælp til både skriftlige og mundtlige afgangsprøver, så deres læsevanskelighed ikke ødelægger deres chancer for at få gode karakterer i for eksempel fysik.

Visitation sker på møde med Det Centrale Visitationsudvalg.

Visitationsarbejdet starter på barnets distriktsskole. På baggrund af faglige og psykologiske prøver taget af specialundervisningslærer eller specialundervisningskonsulent, skolens talehørelærer og psykolog samt udtalelser fra barnets faglærere vurderes det, om barnet vil have udbytte og gavn af dette tilbud og har de nødvendige forudsætninger for at profitere af undervisningen i Ordblindecenteret.

S-klasserne

S-klasserne er et specialtilbud for børn i 0.-10. klasse præget af autisme eller lignende.

Børnene i S-klasserne er præget af autismespektrumforstyrrelser i et omfang, der ligger tydeligt ud over et behov, der kan tilgodeses i en almindelig klasse. En del af børnene i S-klasserne er endvidere beskrevet i kombination med flere diagnoser, f.eks. i kombination med ADHD, angstlidelser mv.

S-klasserne underviser med udgangspunkt i det enkelte barns niveau, hvor der kan være stor forskellighed i forhold til behov for undervisningsdifferentiering, samt forskellighed i forhold til behovet for skærmning og særlig tæt voksenopmærksomhed.

Der arbejdes med specialpædagogiske redskaber og læringsmiljøet er præget af høj grad af struktur og forudsigelighed. S-klasserne ligger i nyrenoverede lokaler på Arenaskolen i en afdeling for sig.

Der er et tæt samarbejde med PPR.

Visitation sker på møde med Det Centrale Visitationsudvalg.

Tunegrupperne

Tunegrupperne er et specialtilbud for børn i 0.-10. klasse præget af opmærksomhedsforstyrrelser/ADHD eller med lignende behov.

Børnene har alle behov for meget høj grad af struktur og forudsigelighed i deres hverdag, hvor der anvendes specialpædagogiske redskaber i læringsmiljøet. Det pædagogiske personale anvender guidning og visuel struktur og der er en tæt voksenopmærksomhed. Der er et øget forældresamarbejde.

Der er et tæt samarbejde med PPR.

Visitation sker på møde med Det Centrale Visitationsudvalg (CVi)

Sidst opdateret: 6. oktober 2022