Gå til hovedindhold

Særlige fritidstilbud

Fritidstilbud til børn med særlige behov

Greve Kommune har to klubtilbud til børn med særlige behov: Klub Havana og Basen.
Derudover findes Solstuen, der et særligt fritidstilbud til børn, der er visiteret til Holmagerskolens Co-teaching klasser.
Visitation til klubtilbuddene og fritidstilbuddet sker gennem Det Centrale Visitationsudvalg (CVi).
Du kan læse mere om Klub Havana, Basen og Solstuen nedenfor.

Læs mere

Havana er et fritidstilbud i Greve Kommune for børn og unge med særlige behov. Tilbuddet henvender sig til børn og unge i alderen 6-23 år og har beliggenhed i Greve Nord.

Havana består af tre afdelinger, henholdsvis Havana Mini, Klub TO og Klub TI. Derudover har Havana også et aflastningstilbud.

Havana Mini er en SFO-lignende gruppe, der består af børn i 6–10 års alderen. Klub TO er for medlemmer fra 10 år. Her fokuseres på fællesskab og personlig udvikling.
Klub TI er en klub for de selvhjulpne unge.

Havana Bungalow er en månedlig aflastning, der ved visitation tilbydes til børn og unge i Havana. For at blive medlem af Havana Bungalow skal barnet først være medlem af Klub Havana. Visitation til Havana Bungalow, foregår i et tæt samarbejde mellem Familierådgivningen i Greve Kommune og Klub Havana.

Klub Havana afholder derudover tre ugentlige aftenklubber. Tirsdag og torsdag er der aftenklub for Klub TO- og Klub TI medlemmer, mens onsdag kun er for Klub TI medlemmer.

Klub Havana

Brogaarden har fem inklusionspædagoger ansat. I tæt samarbejde med forældre, PPR, familierådgivere, skole og andre relevante instanser tager vi hånd om de børn, der har behov for en individuel specialpædagogisk indsats.

Det sker gennem aktiviteter og støtte i hverdagen, der giver mulighed for at danne bånd til jævnaldrende børn i klubben.

Derudover har vi vores eget tilholdssted i klubben, som er mere rolige og vante rammer.

Børnene bliver visiteret til klubben via Det Centrale Visitationsudvalg.

Link til Basens hjemmeside

Solstuen - et specialpædagogisk tilbud på Holmeager SFO

Solstuen er et særligt fritidstilbud, der retter sig mod børn, der visiteres til Holmagerskolens Co-teaching klasser. Børnene er indskrevet i skolens SFO.

På Solstuen er der 3 specialpædagoger, ansat af PPR, som fordeler sig over den samlede åbningstid.
Solstuens personale har tæt samarbejde med skolens ledelse, klasselærere, Co-teachere og SFO-personalet. Herudover benyttes PPR's øvrige fagpersoner efter behov, eksempelvis psykolog, specialkonsulent, logopæd og fysioterapeut. Dette sker i dagligdagen, møder hver anden uge eller ved klassekonferencer, skole/hjem-samtaler, statusmøder og lignende.

Solstuen har 10 pladser, og visitationen foregår gennem CVI (det centrale visitationsudvalg).

Børn der visiteres til Co-teaching klasserne kan eksempelvis have udfordringer, der ligger inden for ASF (autismespektrum forstyrrelser). Det vil altid være en vurdering af barnets behov, der ligger til grund for visitationen til fritidstilbuddet Solstuen. Når et barn visiteres til Solstuen, er der opstart pr. 1. april. Bemærk at Solstuen er et eftermiddagstilbud.

Der visiteres og revisiteres én gang årligt, medmindre der er særlige forhold, der gør det relevant at foretage revisitation hyppigere.
Revisitationspapirerne udfyldes af Solstuens personale i samarbejde med skoleteamet omkring barnet.
Hvis barnet stadig har behov, er der mulighed for at blive revisiteret til Solstuen i 1. klasse. Denne periode afsluttes med en udslusning til almen SFO d. 1. april.

Beslutningen om visitation foretages i CVi.

Målet for det pædagogiske arbejde med børnene er, at de udvikler sig, er glade og trives i deres fritidstilbud, på Solstuen såvel som på den øvrige SFO. Med udgangspunkt i et positivt og anerkende børnesyn, guides børnene i de situationer de er, og kommer, i.

Solstuen har et roligt miljø, hvor forskellige behov kan imødekommes. Vi tager udgangspunkt i, hvordan børnenes dag i skolen har påvirket dem, og hvor meget energi der er brugt. Her kan vi uforstyrret gennemgå, hvad der sker på SFO'en. Børnene vælger, i samarbejde med de voksne, hvilke aktiviteter de ønsker at deltage i.

Målet er, at børnene inkluderes mest muligt i SFO'ens aktiviteter og fællesskaber. Det betyder, at Solstuens personale ofte er forskellige steder på matriklen, eksempelvis i hallen eller på legepladsen. Det er i fællesskaber, børnene udvikler deres sociale kompetencer og opbygger relationer.

Børnene støttes i deres initiativer til leg og samvær med Solstuens børn såvel som SFO'ens øvrige børn. Vi inviterer lejlighedsvis andre børn ind på Solstuen, men mest optimalt er det, når de sammen kan deltage i SFO’ens aktiviteter. Målet er at børnene, på sigt, selv kan mestre dagligdagen på SFO'en.

Pædagogerne fra Solstuen fordeler sig i Co-teaching klasserne – hovedsageligt rettet mod 0.a og 1.a. Timerne fordeles, så der opnås den størst mulige tryghed og støtte for børnene i overgangen mellem skole og fritid.

Børnene på Solstuen har, alt efter hvilken klasse de går i, en primær pædagog, som er dén, der har kontakten til klassen, og som deltager i møder i det omfang, det er muligt. Dette betyder ikke, at man som forældre kun kan tale med denne pædagog om sit barn, da alle på stuen er orienterede omkring forhold, der vedrører det enkelte barn.

Når børnene gør brug af taxaordning, opfordres forældrene til selv at hente deres barn en gang imellem for at styrke det gode samarbejde.
Vi ønsker tæt og regelmæssig forældrekontakt, så I er altid velkomne til at kontakte os.

Solstuen åbner i umiddelbar forlængelse af skoledagen og frem til kl. 16.30. Holmeager SFO har åbningstid fra kl. 6.45–17.00, fredag lukkes hele SFO'en dog kl. 16.30.
I ferierne møder Solstuens personale ind kl. 12.30, da personalet også har andre indsatser for PPR om formiddagen.

Solstuen kan i særlige tilfælde være uden personale. Det handler om pædagogernes deltagelse i fælles efteruddannelse, såsom kurser/konferencer og temadage. I tilfælde af at Solstuen ikke er bemandet, så kan de børn, der er visiteret til Solstuen benytte almen SFO'en på lige vilkår som de øvrige børn.

Greve Kommunes institutioner har visse lukkedage, hvor der er mulighed for nødpasning på en SFO et sted i kommunen. Her er det forældrenes ansvar at tilmelde barnet til denne pasning. Ligeledes kan det forekomme, at Solstuen er uden personale én enkelt uge i skolernes sommerferie.

Dialog med SFO'en foregår som udgangspunkt via AULA. Beskeder der vedrører komme eller gå-tid, legeaftaler og ferier skal kommunikeres via Tabulex.

Skal man have fat i personalet fra Solstuen, kan de kontaktes via AULA. Via AULA kan der også læses om aktiviteter, særlige arrangementer, ferier og lukkedage.

SFO Holmeager har morgenåbning fra kl. 6.45–8.00.
Telefon nr. 21 78 34 66.

Ind- og udkrydsning 
SFO'en gør brug af Tabulex til at registrere fremmøde. Alle børn bliver, i slutningen af skoledagen, krydset ind i SFO, og skal herefter selv krydse sig ud via touchskærme, når de går hjem. Aftaler om gå-tider, legeaftaler med mere skal skrives i Tabulex af forældrene. Ligeledes skal forældrene registrere, hvornår børnene holder ferie og forventet fremmøde i ferierne.

Hvis børnene går til en fritidsaktivitet, vil vi gerne være behjælpelige med at  børnene bliver krydset ud og sendt afsted.

Tøj
Det er vigtigt, at barnet altid har tøj, der passer til årstiden og det meget omskiftelige danske vejr, ligesom der skal ligge skiftetøj i kassen i garderoben (alt med navn på).

Solcreme
Når der er behov for solcreme, skal børnene smøres hjemmefra om morgenen. Hvis barnet medbringer solcreme i SFO'en mindes de om at smøre sig igen efter frokost. Hvis der er steder, man ikke kan nå, kan man få hjælp af et andet barn.

Det overordnede mål for børnene på Solstuen er, at de kan inkluderes i almenmiljøet. I takt med at børnene trives og udvikler sig, øges tiden de er inkluderet på SFO'en, med henblik på at de på sigt kan udsluses fuldt og helt.

Børn, som er bevilliget taxaordning, skal om morgenen selv gå ind på SFO’en og blive krydset ind i morgen SFO. Om eftermiddagen hentes børnene af taxa kl. 16. De følges ud sammen med de øvrige taxa-børn og en voksen fra SFO'en.

Ved ændringer af taxakørsel, f.eks. sygdom eller forældre, som selv bringer eller henter deres barn, er det forældrenes ansvar at melde taxa fra eller til.

Hvis barnet ikke benytter taxa om morgenen, afbestilles eftermiddagskørslen automatisk, så det er vigtigt at melde kørsel til, hvis man selv har fulgt barnet i skole om morgenen. Taxaordning er ikke gældende i skoleferier.

Sidst opdateret: 6. oktober 2022