Gå til hovedindhold

Akutte kriser

Få professionel hjælp og vejledning hvis medarbejdere eller børn er i en krisesituation.

Medarbejder i akut krise

Krisehjælp til en medarbejder

Alt arbejde med mennesker rummer risikoen for at blive udsat for store psykiske belastninger. Vold og trusler om vold kan være eksempler på det.

Følgerne efter en stærkt chokerende oplevelse kan være alvorlige, men alvorlige følger kan forhindres. Dette kan bl.a. understøttes ved en bevidst opbakning fra ledelse og nærmeste kolleger. En aktiv indsats kan således sikre medarbejderens fortsatte psykiske velbefindende, mens passivitet i værste fald kan medføre tab af arbejdsevnen. I menuen til venstre er der en kort gennemgang af, hvordan ledelsen skal handle, hvis en medarbejder er i krise samt hvor, man kan få professionel hjælp.

Der gøres opmærksom på, at der kan være perioder, hvor der ikke kan gives økonomisk støtte. Det er tilfældet, hvis de økonomiske midler, der er afsat til formålet, ikke rækker til flere behandlingsforløb. Til gengæld er det til enhver tid muligt at finansiere et forløb med lokale midler.

Professionel krisehjælp ydes til medarbejdere ansat i Kommunen, der er blevet udsat for en voldsom, truende eller chokerende begivenhed i forbindelse med arbejdet. Begivenheden skal være af sådan en karakter, at der foretages anmeldelse af begivenhederne til Arbejdsskadestyrelsen. Greve Kommune betinger dog anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen af, at skadelidte indvilger i at udfylde lægeerklæringen.

Medarbejdere ansat i selvejende institutioner er ikke omfattet af kommunens tilbud om krisehjælp.

Ved behov for AKUT krisehjælp indenfor eller udenfor normal arbejdstid (akut opstået situation på arbejdspladsen, der kræver hurtig psykologhjælp – aftener og weekender, og ikke kan afvente førstkommende hverdag).   

En leder kan anvise en medarbejder til AKUT krisehjælp. 

Ved AKUT krisehjælp gives max. 5 timer med finansiering via central pulje.  

Lederen ringer til et af følgende telefonnumre og redegør kort for behovet om hjælp:
Annekirstine Farver tlf.nr. 40 53 19 57 eller Tanja Rifbjerg tlf.nr. 60 61 70 62  

eller  

Hvis vi ikke lige tager telefonen, så send en sms med dit navn og arbejdsplads, hvorefter du vil blive kontaktet hurtigst muligt.  

Proceduren er den samme hvis behovet opstår indenfor normal arbejdstid.  

Abonnementet giver adgang til:

 • Professionel psykologhjælp indenfor 48 timer
 • Akut krisehjælp
 • Telefonisk ledelsessparring på tlf.nr. 60 40 72 10
 • Anonym telefonrådgivning for alle ansatte

Spørgsmål vedrørende ordningen bedes rettes til:
Annekirstine Farver tlf.nr. 43 97 95 61 eller Tanja Rifbjerg tlf.nr. 43 97 90 20

Professionel psykologhjælp indenfor 48 timer

Professionel psykologhjælp kan anvendes ved psykiske problemer, der ikke er akut opstået. Det kan f.eks. være at en medarbejder er blevet sygemeldt på grund af belastninger i det psykiske arbejdsmiljø, som stor arbejdsmængde, mange komplicerede opgaver eller belastende arbejde med borgerne. Det kan også være medarbejderen ikke er sygemeldt, men oplever belastninger i arbejdsmiljøet, som det er svært at håndtere og her kan et forløb hos en psykolog måske være med til at forebygge at medarbejderen bliver syg. Psykologhjælp kan også anvendes til private årsager – her skal I dog være opmærksomme på de økonomiske forhold omkring dette.

Hvis behandlingsårsagen er arbejdsrelateret, betales 50 % af udgiften til et behandlingsforløb på max. 8 timer fra en central pulje.

Hvis behandlingsårsagen ikke er arbejdsrelateret, er der ingen central medfinansiering. Til gengæld er det til enhver tid muligt at finansiere et forløb med lokale midler. Vær dog opmærksom på at såfremt behandlingsårsagen ikke er arbejdsrelateret vil der være tale om et skattepligtigt personalegode for medarbejderen, hvilket medarbejderen skal gøres opmærksom på, ligesom der gælder en indberetningspligt for Greve Kommune, såfremt udgiften overstiger 1.000 kr.

Proceduren ved behov for professionel psykologhjælp indenfor 48 timer

 • En leder kan anvise en medarbejder til behandling. Lederen skriver en mail og redegør kort for behovet om hjælp, benyt denne vejledning til mail. Denne skal sendes til hr@greve.dk.
 • Inden for 48 timer sættes medarbejderen i kontakt med en af erhvervsrådgivningens behandlere, der foretager en vurdering og tilrettelægger et behandlingsforløb (max. 8 timer) i samarbejde med medarbejderen.
 • Det er obligatorisk, at nærmeste leder deltager ved en af samtalerne med psykologen, for at kunne støtte bedst muligt op om medarbejderen og afhjælpe den aktuelle problemstilling.
 • 50 % af udgiften til et behandlingsforløb på max. 8 timer betales fra en central pulje, hvis behandlingsårsagen er arbejdsrelateret.

Der gøres opmærksom på, at der kan være perioder, hvor der ikke kan gives økonomisk støtte. Det er tilfældet, hvis de økonomiske midler, der er afsat til formålet, ikke rækker til flere behandlingsforløb. Til gengæld er det til enhver tid muligt at finansiere et forløb med lokale midler.

Alle ledere med personaleansvar kan ringe til tlf.nr. 60 40 72 10 og få ledelsessparring. Det kan f.eks. være sparring i forhold til svære samtaler med medarbejderne.

Du kan ringe anonymt til en psykolog og tale om det, der kan være svært at tale med andre om, eller for at få nogle hurtige og gode råd til, hvordan du kan takle en svær situation – det kan både være af arbejdsmæssig eller privat karakter. Opringningen foregår helt anonymt og du behøver hverken oplyse navn eller arbejdsplads.

Du skal gøre følgende, hvis du vil benytte dig af rådgivningen:

 • Ring på telefon 28 91 11 21
 • Når du ringer skal du opgive koden GK0108 og det telefonnummer som en psykolog kan ringe tilbage til dig på.

Du vil efterfølgende blive kontaktet indenfor 2 hverdage af en psykolog, der behandler alle oplysninger fortroligt.

Rådgivningen har lukket i weekender og på helligdage og varetages af psykologer (cand. Psych.), der alle arbejder under etik regelsæt for Nordiske psykologer.

Det er vigtigt, at ledelsen er særlig opmærksom på, at en medarbejder, som har været udsat for stærkt chokerende hændelser, hurtigst muligt tilbydes lægelig eller psykisk behandling.

Den situation en kriseramt person befinder sig i, er ofte præget af manglende dømmekraft i forhold til sin egen situation. Overlades det til den kriseramte person selv, igennem egen læge, at blive henvist til professionel hjælp, er der risiko for, at pågældende ikke magter dette - og dermed ikke får den optimale behandling.

Institutionens ledelse er derfor ansvarlig for, at proceduren vedrørende Greve kommunes krisehjælp til medarbejdere sættes i værk.

Barn i akut krise

Akut hjælp til børnefamilier efter dødsfald eller alvorlig ulykke

Kriseberedskabet kan tilbyde akut krisehjælp til børn og deres familier ved alvorlige hændelser. Familien kontaktes inden for et døgn på hverdage.

Oplever du et barn i en akut krise? Ved akutte kriser som eksempelvis alvorlig sygdom, ulykke, overfald, dødsfald, brand eller andre voldsomme episoder, kan du kontakte kriseberedskabet, som kan yde akut krisehjælp til børn og deres familier.

Børnefamilier, der oplever akut behov for hjælp og støtte ved f.eks. alvorlig sygdom, ulykke, overfald eller dødsfald. I forbindelse med ovennævnte indsats til børnefamilier kan behovet f.eks. også være rådgivning/sparring.

Kriseberedskabet tilbyder:

 • Samtaler med familien i den akutte fase (1-5 samtaler)
 • Hjælp til at få taget afsked efter et dødsfald
 • Oplysning om almindelige reaktioner efter et dødsfald eller en alvorlig ulykke
 • Ved behov kontakt til skole og daginstitution m.v.
 • Ved behov anvise muligheder for yderligere hjælp

Kriseberedskabet er sammensat af personer med forskellig faglig uddannelse, der alle kan yde krisehjælp.
Kriseberedskabet kommer på besøg i hjemmet, eller det kan eventuelt aftales at mødes et neutralt sted.

Kriseberedskabet kan kontaktes telefonisk på tlf.nr. 43 97 84 43 i tidsrummet:
Mandag-onsdag kl. 9-13
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-12

Kontakt til kriseberedskabet sker gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der sørger for, at familien bliver ringet op af en fra kriseberedskabet inden for 24 timer.
Koordinator: Margit Stenkjær Jensen, tlf.nr. 43 97 84 43.

Ikke lovpligtigt.

Sidst opdateret: 31. oktober 2022